Home

Praktijk Time-Out/J.P.Jaspers

 

Bereikbaarheid

 

Als basis generalistische GGZ psycholoog ben ik altijd bereikbaar op werkdagen, ook in de avond. Niet ’s nachts. Als de urgentie ’s nachts hoog is dan kunt u contact opnemen met een GGZ crisisdienst of met een huisartsenpost.

U kunt mij mailen via jaslin@telfort.nl of via mijn mobiel 06- 53800587. Adres: IJburglaan 688, 1087 CE in Amsterdam.

 

Behandeling

 

Alvorens met een behandeling gestart kan worden is een verwijzing voor de basis generalistische GGZ van de huisarts nodig. De huisarts moet daarop ook vermelden welk vermoeden hij of zij heeft inzake  een DSM diagnose.

 

U kunt bij mij terecht voor de klachten: stemmingsstoornissen (waaronder depressies), angststoornissen, traumaverwerking, relatieproblemen, pijnreductie, arbeidsproblematiek, agressie-controle, studieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, negatieve eigenwaarde, rouwproblematiek, stressreductie.

 

In de behandeling van klachten ga ik als volgt te werk:

Na een eerste kennismaking volgt een intake die gericht is op het in kaart brengen van de klachten en de mechanismen (het probleem) waarmee cliënten hun klachten in stand houden. Daarbij komt de persoonlijke geschiedenis van een cliënt ook aan de orde.

Daarna wordt op basis van de klachten en de problematische mechanismen in iemand’s functioneren een doelgericht behandelprogramma opgesteld en uitgevoerd in overleg met de cliënt. Tussentijds wordt voortdurend geëvalueerd op tussentijdse verbeteringen en op de ervaren betekenis die mijn interventies hebben voor de cliënt en voor de wijze waarop ik cliënten benader.  Als de doelen van de behandeling bereikt zijn dan sluit het behandelprogramma.

Als de klachten en problemen niet passen bij mijn praktijkmogelijkheden dan verwijs ik in overleg met de cliënt hem of haar door naar een bestpassende andere behandeling.

Na schriftelijke goedkeuring door de cliënt bericht ik de huisarts via een korte samenvatting over het behandelprogramma  en de resultaten en/of vraag ik aanvullende informatie bij de behandelende sector. Ook als de behandeling langer dan 12 weken gaat duren stuur ik een samenvatting van het behandelplan aan de verwijzer (meestal huisarts). Gaat cliënt hiermee niet akkoord dan gebeurt dat niet.

Aan het begin en aan het einde van de behandeling krijgt u per mail een vragenlijst te beantwoorden waarin de cliënt kan aangeven hoe het met hem of haar ging aan het begin van de behandeling en hoe het ging na afsluiting van de behandeling. Dit is voor mij van groot belang omdat ik zo terugkoppeling kan krijgen op het effect van mijn interventies en daar van kan leren. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan gebeurt dat niet.

 

Gecontracteerde Ziektekostenverzekeraars

  

De ziektekostenverzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten voor 2017 zijn:

 

Unive Zorg, FBTO zorgverzekeringen, Avero Achmea Zorgverzekeringen, Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen, VGZ zorgverzekeringen, ONVZ ziektekosten verzekering, Aevitae (Avero Achmea), IZZ zorgverzekeringen, De Friesland zorgverzekering, Salland Zorgverzekeringen, CZ-Delta Lloyd-OHRA, Zorgverzekeraar DSW, Aevitae (VGZ), Menzis, PNO, Anderzorg, Agis, De Amersfoortse, Ditzo zorgverzekeringen, Turien &Co, Caresco, VVAA zorgverzekering, Aevitae (ASR), IAK zorgverzekering, Fortis ASR, OWM zorgverzekering, IZA zorgverzekering, Cares & de Goudse.

 

Tarieven

 

De gecontracteerde Basis Generalistische   GGZ diensten worden betaald door de betreffende zorgverzekeraar .De tarieven die zij betalen lopen uiteen  maar komen gemiddeld uit op circa euro 90,- per uur.

 

Het tarief voor niet verzekerde zorg (OZP tarief) is euro 80,- per uur

 

Als cliënten  zelf betalen dan is het tarief euro 75,- per uur.

 

In al deze gevallen is van toepassing dat een cliënt het tarief zelf betaalt als hij niet 24 uur van te voren een afspraak afzegt.  Alleen als er sprake is van overmacht is deze regel niet van toepassing.

 

Wachttijden

 

De wachttijd voor een eerste intakegesprek met cliënten is in Amsterdam circa 3 weken. In Hilversum  bij gezondheidszorgcentrum Workwell op de Vaartweg 163 circa drie weken.   Na de intake gaat het behandelprogramma direct van start.

Zeker in het begin betekent dat meestal  wekelijkse afspraken.

 

Klachtenprocedure

 

Zoals al bovenstaand is beschreven evalueer ik regelmatig met de cliënt wat de tussentijdse veranderingen/verbeteringen zijn en hoe het proces tussen de cliënt en mij verloopt en wat er nodig is van mij naar de cliënt om hier verbetering in aan te brengen. Ook stimuleer ik de cliënt om van zijn kant aan te geven wat hem goed doet of juist niet. Op deze wijze kunnen problemen voorkomen worden of opgelost. Dat neemt niet weg dat cliënten toch klachten kunnen  hebben over mijn functioneren. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)  of met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Psychotherapeuten).

 

Beëindiging praktijk Time-Out

 

Als ik mijn praktijk beëindig  dan doe ik dat zo dat ik al mijn lopende behandelingen afmaak en geen nieuwe cliënten meer aanneem.

Mocht ik plotseling ziek worden, overlijden  of niet meer kunnen werken dan kunt u contact opnemen met mijn collega Daniela Hahn (06-53695389) en  met de groep EerstelijnsPsychologen in Hilversum, bereikbaar via www.eerstelijnspsychologenhilversum.nl. U treft daar ook veel mobiele nummers aan van mijn collega’s met wie ik samenwerk.    

Intake en outtake verslagen, behandelplannen en correspondentie met verwijzers gaan dan naar Daniela Hahn die ervoor zorg draagt dat zijzelf of andere behandelaren via haar de betreffende info  kunnen ontvangen zodat de continuïteit van de behandeling zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

 

Kwaliteit

 

Om de kwaliteit van mijn zorgverlening optimaal te houden volg ik workshops, doe ik aan intervisie en val ik onder de condities die de beroepsvereniging stelt.

 

 

 

Intervisie

 

Negen keer per jaar participeer ik in een intervisiegroep van  7 Basis Generalistische GGZ psychologen die uit de volgende deelnemers bestaat:

Alex van Capelle                   : BIG registratienummer 09912069925

Hans Jaspers                         : Big registratienummer 39054083125

Paula Korevaar                     : Big registratienummer 29909380025

Daniela Hahn                        : Big registratienummer 29051122825

 Mike de Wit                         : Boig registratienummer 39050968225

Vier keer per jaar participeer ik in een intervisiegroep van 5 verschillende hulpverleners die zich in hun werk ook baseren op de Transactionele Analyse:

 

Elke twee weken participeer ik in een hulpverleneroverleg binnen Gezondheidscentrum WorkWell in Hilversum waar een revalidatiearts, een haptonome, fysiotherapeuten, diëtiste, ergotherapeute, maatschappelijk werkster en psychosomatisch therapeute bij betrokken zijn. De behandeling van cliënten door de verschillende hulpverleners wordt daar besproken, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De bedoeling daarvan is te voorkomen dat verschillende hulpverleners met de beste bedoelingen elkaar niet tegenwerken  en te stimuleren dat elke zorgverlener binnen het doelgerichte hoofdpad blijft en gebruik maakt van ervaringen van andere hulpverleners. Zodat een geïntegreerde benadering van de cliënt wordt gerealiseerd waarin de verschillende soorten van geboden hulp/zorg elkaar aanvullen en bijdragen aan de verbetering van de cliënt.

 

                     

Bij- en nascholing

 

Vanaf 2004 besteed ik jaarlijks 5 tot 10 dagen aan bij- en nascholing. Daarbij kies ik die onderwerpen waar ikzelf als professional het meeste baat bij heb hetgeen mijn cliënten ten goede kan komen.

Vaak bezocht ik internationale congressen die ook gebaseerd waren op de Transactionele Analyse waar de grondlegger van was de Amerikaanse psychiater E.Berne.

Aan de orde waren dan: de therapeutische relatie, hechtingstijlen, ethiek, afweermechanismen en het onbewuste, genezing, ontwikkelingen binnen de neurowetenschappen, emotioneel vaardig worden, de behandeling van escalerende spanning binnen en tussen individuen, het verschil tussen logisch probleemoplossend denken en piekeren en malen, doelgerichte behandelingscontracten, etc.

 

Daarnaast heb ik de internationale studie Transactionele Analyse gevolgd en ben ik een gecertificeerd TA zorgverlener binnen het counselingveld.